News

ОБЯВА

От “СКАЙФОР“ АД, ЕИК: 160048292, със седалище и адрес на управление гр.
Пловдив, ул. „Карловска“ №29, ап.8. телефон за контакт : 0899 96 55 11

на основание чл. 4 ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на
въздействие върху околната среда /ДВ бр. 3/2006г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и лица, че “СКАЙФОР“ АД има
инвестиционно предложение „Строителство на Ритейл парк Панагюрище –
Търговски комплекс с магазини, заведение за хранене, паркинг и автомивка в
УПИ VIII-3876 – за комплексно обслужване, кв. 232“ по регулационния план на гр.
Панагюрище, община Панагюрище
Всички които желаят да изразят мнение и становища могат да го направят писмено в
Община Панагюрище или в РИОСВ Пазарджик, гр. Пазарджик, ул. “Генерал
Гурко”№3, ет.4